Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Leefomgeving en Positieve gezondheid

Positieve gezondheid gaat uit van een integrale benadering van gezondheid, waarbij de vraag centraal staat op welke wijze de individu zelf regie kan voeren over zijn/haar leven. Dit met als doel een zo hoog mogelijk welbevinden te bereiken. Deze door Machteld Huber en het Louis Bolk Instituut ontwikkelde nieuwe definitie van gezondheid spreekt veel organisaties aan, het geeft hen de handvatten om hieraan vanuit ieders invalshoek een bijdrage te leveren. 

Dat leefomgeving van invloed is op Positieve gezondheid staat niet ter discussie. Het Louis Bolk Instituut, ZY Procesontwerp en Green&So vormen samen een projectteam. We proberen door middel van implementerend onderzoek meer zicht te krijgen op de precieze relatie: welke factoren vanuit de leefomgeving spelen op welke wijze een rol? En vooral: wat kan een burger, een werknemer zélf doen om hierin verbetering te brengen?

In dit kader vinden nu verschillende trajecten plaats:

  • Voor ZonMW ontwikkelden we in samenspraak met ervaringsdeskundigen, professionals en bedrijven een model waarin de relatie tussen woonomgeving en postiteve gezondheid enerzijds, en werkomgeving en positieve gezondheid anderzijds nader uiteen wordt gelegd. Dit model is geen absolute waarheid maar wordt ingezet als instrument: het biedt het handvat om met mensen in gesprek te gaan over de wijze waarop zij zelf aan de slag willen met hun positieve gezondheid.
  • Voor de gemeente Eindhoven verzorgen we een workshop over Leefomgeving en Positieve gezondheid, met als doel een integrale aanpak bij het realiseren van een gezonde verstedelijking.
  • Met de gemeente Eindhoven en de Provincie Noord Brabant zijn we in gesprek over een implementerend onderzoek in Woensel.
  • Met bedrijven zijn we in gesprek om aan de hand van het model de relatie voor hun bedrijf tussen 'werkomgeving en positieve gezondheid' in kaart te brengen, met als doel hierin samen met de werknemers interventies te initiëren.